Dodatek mieszkaniowy 2021

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 1 określa dochód, dający podstawę do przyznania dodatku mieszkaniowego. Za podstawę przyjmuje się kwotę najniższej emerytury, która od 1.03.2021 r. wynosi 1250,88 zł. Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową, a przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie przekracza:

  • 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2189,04 zł,
  • 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.563,60 zł.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Kwota brutto (z podatkiem) to kwota bez składki: emerytalnej, rentowej i chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową, o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Do dochodu gospodarstwa domowego wlicza się, dochody brutto wszystkich zamieszkałych osób w danym gospodarstwie.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej warszawa19115.pl