Budżet partycypacyjny

Już za rok będzie to możliwe, jeżeli zagłosujesz! Ruszyło głosowanie na projekty z budżetu partycypacyjnego. Głosować można do 30 czerwca br. na stronie https://bo.um.warszawa.pl/voting/welcome. Bardzo zachęcamy do głosowania na projekty związane z naszym Osiedlem oraz jego najbliższym otoczeniem, które przysłużą się mieszkańcom SM Orlik-Jantar.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie. W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.
Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Dodatek mieszkaniowy 2021

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 1 określa dochód, dający podstawę do przyznania dodatku mieszkaniowego. Za podstawę przyjmuje się kwotę najniższej emerytury, która od 1.03.2021 r. wynosi 1250,88 zł. Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową, a przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie przekracza:

 • 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2189,04 zł,
 • 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.563,60 zł.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Kwota brutto (z podatkiem) to kwota bez składki: emerytalnej, rentowej i chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową, o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Do dochodu gospodarstwa domowego wlicza się, dochody brutto wszystkich zamieszkałych osób w danym gospodarstwie.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej warszawa19115.pl

Informacja o WZC 2021

INFORMACJA Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar”
o odbytym pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
(WZC) z dnia 20.05.2021 r.

Jak Państwu wiadomo 20 maja 2021 r. Członkowie naszej Spółdzielni pisemnie głosowali uchwały Walnego Zgromadzenia Członków związane m.in. z budżetem Spółdzielni.

Niestety z powodu nieuczciwego postępowania paru osób, które wywiesiły na klatkach schodowych nieprawdziwe informacje, przedstawiając kierownictwo Spółdzielni w fałszywym świetle, swoim postępowaniem osoby te świadomie wprowadziły Członków Spółdzielni w błąd sugerując, że Zarząd Spółdzielni chce zaciągnąć kredyt w wys. 40.000.000 złotych, który Państwo, jako Członkowie Spółdzielni, będziecie spłacać.

Takim postępowaniem tych parę osób zasiało u Członków Spółdzielni niepokój, a nawet strach, że mogą stracić dorobek swojego życia.

Osoby, które świadomie wprowadziły mieszkańców Spółdzielni w błąd OSIĄGNĘŁY SWÓJ CEL, gdyż ważne uchwały nie zostały przegłosowane, a więc nie weszły w życie. W pewnym sensie można powiedzieć, że wyrządzono Państwu szkodę.

Nie wejdą bowiem w życie nawet te uchwały, które mówiły o nadwyżce budżetowej, która miała być przeznaczona na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi (gzm), a więc m.in. na eksploatację i fundusz remontowy. Niezrozumiałe, podstępne, ale przede wszystkim cyniczne postępowanie grupki osób, której wbrew pozorom wcale nie leży na sercu dobro Spółdzielni i jej Członków, doprowadziło także do nieuchwalenia Uchwały nr 7/2021 dot. najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać corocznie z tytułu prowadzonej działalności. Chodzi właśnie o kwotę 40.000.000 zł, która to kwota dotyczy wszelkich planowanych zobowiązań związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Przypominamy jednak, że tego typu uchwała podejmowana była przez WZC corocznie i np. w 2018 roku obowiązywała w kwocie 41 000 000 zł, również w 2019 roku obowiązywała w kwocie 41 000 000 zł.

Twierdzenie, że Zarząd Spółdzielni chce zaciągnąć kredyt w wys. 40.000.000 zł, który Członkowie Spółdzielni będą spłacać, jest nie tylko irracjonalne i nieprawdziwe, ale przede wszystkim pokazuje, że osoby, które tak głosiły, wprowadzając świadomie Państwa w błąd, nie posiadają żadnej wiedzy, choćby minimalnej, na temat przepisów prawnych dot. właśnie tego zagadnienia.

Niemniej dla uspokojenia Państwa ewentualnego niepokoju wystarczy wskazać, że zgodnie z art. 19 § 2 i 3 ustawy z 16.09.1982 Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648) „Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.” (§ 2).

Jednocześnie z § 3 wprost wynika, że „Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania”.

Pisemne głosowanie uchwał WZC w okresie pandemii wiele nas nauczyło. Mimo braku obowiązku prawnego, Zarząd Spółdzielni mimo wszystko rozważy, aby Członkowie Spółdzielni otrzymali stosowne informacje na temat każdej planowanej uchwały na najbliższym WZC.

Jest to duże doświadczenie i nauczka na przyszłość i obiecujemy, że jeżeli epidemia nie zostanie w 2022 r. odwołana, członkowie Spółdzielni otrzymają stosowne informacje na temat każdej planowanej uchwały w 2022 r.

Mimo, iż Uchwała nr 7/2021 dot. najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać corocznie z tytułu prowadzonej działalności nie została podjęta i tym samym nie weszła w życie, Zarząd Spółdzielni poczuwa się w obowiązku wyjaśnić, że 40.000.000 zł, o której mowa w wym. uchwale, jest kwotą wszelkich planowanych zobowiązań związanych z gzm. Art. 38 § 1 pkt. 7 Prawa spółdzielczego stanowi, że: „Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy: oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć”. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w swoim wyroku z 30.06.1993 r. sygn. I ACr 158/93), dokonał wykładni cytowanego artykułu. Z treści tego wyroku wynika, że najwyższa suma zobowiązań, dotyczy wszelkich zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, do której została powołana, a nie tylko dot. kredytów lub pożyczek. Tak więc na sumę tę składają się zobowiązania, które Spółdzielnia opłaca w trakcie roku obrachunkowego wobec np. dostawców mediów, wykonawców usług, pracowników, organów podatkowych itp.

  Przewidywane na 2021 rok zobowiązania Spółdzielni wynoszą na:
 • zakup energii cieplnej do ogrzewania mieszkań około 11 mln zł,
 • energii elektrycznej około 1 mln zł,
 • wody ok. 5 mln zł,
 • gazu ok. 600 tys. zł,
 • wywozu odpadów ok. 3,5 mln zł,
 • podatków i opłat publicznoprawnych około 1,5 ml zł,
 • zawartych umów o pracę z pracownikami, zleceniobiorcami i kosztów zarządzania ok. 3 mln zł,
 • remontów około 8 mln zł,
 • pozostałych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości około 6,4 mln zł.

Jak widać potrzeby Spółdzielni, na jej bieżącą działalność szacowane są na 40 000 000 zł.

Dodatkowo pragniemy wyjaśnić, iż niepodjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania zgodnie z art. 53 Ustawy o rachunkowości wstrzymuje podział nadwyżki finansowej. W związku z tym, iż zarówno uchwały dotyczące sprawozdań jaki i nadwyżki finansowej nie zostały zatwierdzone przez głosujących, nadwyżka finansowa nie może zostać przeznaczona na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i pozostaje zawieszona (zamrożona) do zatwierdzenia przez następne Walne Zgromadzenie Członków. Oznacza to, że łącznie w latach 2019 i 2020 wypracowane środki w wys. 12 585 191,28 zł (5 396 802,83 zł w 2019 r. i 7 188 388,45 zł w 2020 r.) nie mogą być przeznaczone na zasilenie eksploatacji i funduszu remontowego wchodzących w skład gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości w roku bieżącym, tak jak było to dokonywane dotychczas.

Informacje o środkach z podziału nadwyżki finansowej dla nieruchomości w latach poprzednich otrzymywali Przedstawiciele Rad Nieruchomości w kwartalnych sprawozdaniach finansowych, podpisując ich odbiór, a wcześniej Przedstawiciele danych nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar”

Zobacz również: Walne Zgromadzenie oraz WZC 2021

Przeglądaj wcześniejsze - Aktualności

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności

Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Taki obowiązek wynika z zapisów dwóch ustaw - o statystyce publicznej oraz narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Warto również pamiętać o spisaniu współmieszkańców przebywających za granicą, jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu.

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" działając na podstawie uchwały Zarządu nr 32/2021 oraz art. 36 § 9-12 Ustawy Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm.) informuje, że w dniu 20.05.2021 r. w godzinach od 8.00–20.00 w sali Klubu "IKAR", przy ul. Orlego Lotu 6 w Warszawie odbędzie się głosowanie przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Czytaj dalej

Elektrośmieci

Wiosenne remonty mieszkań oraz często związane z nimi wymiany domowych sprzętów RTV i AGD skutkują niezgodnym z prawem pozbywaniem się starych urządzeń przez podrzucanie ich pod altany śmietnikowe. Przypomnijmy poniżej ogólne zasady zbiórki elektrośmieci jakie obowiązują w Warszawie i na terenie całego kraju.

Czytaj dalej

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar” informuje, że na podstawie Uchwały nr XL/1254/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26.11.2020 r. uległa zmianie metoda naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych, która obowiązuje od dnia 01.04.2021r.
W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostały dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych naliczenia opłat eksploatacyjnych, uwzględniające nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.

Czytaj dalej

      1 2 3 4 5 6       Przeglądasz: 1 / 6