Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla spółdzielni sprawach. W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie spółdzielni.
W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu nad uchwałami, gdyż przysługuje im jedynie głos doradczy.
Walne zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku i jest zwoływane przez zarząd spółdzielni.

Protokół, Uchwały oraz informacja Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar” o odbytym pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.05.2021 r. dostępna jest w menu Organy Spółdzielni > WZC 2021