Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" - JAN JERZY CHARĘZA

Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" - WANDA HAŁATIENKO

Organem wykonawczym każdej spółdzielni jest jej zarząd. To właśnie zarząd wykonuje uchwały podjęte przez walne zgromadzenie oraz przez radę nadzorczą i de facto on prowadzi politykę spółdzielni. Członków zarządu stosownie do postanowień statutu spółdzielni wybiera walne zgromadzenie lub rada nadzorcza. To, kto może wchodzić w skład zarządu, jak również ilość członków określa statut, przy czym możliwy jest również zarząd jednoosobowy, w skład którego wchodzi jedynie prezes.

Biorąc pod uwagę wszystkie organy spółdzielni, na zarządzie spoczywa domniemanie kompetencyjne, co oznacza, iż zarząd wykonuje wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem spółdzielni, które szczegółowo w ustawie bądź w statucie nie są zarezerwowane dla innych organów. Jak już bowiem wyżej powiedziano zarząd jest organem wykonawczym spółdzielni i jako taki musi prowadzić jej działalność. Poza kierowaniem działalnością spółdzielni, zarząd reprezentuje również spółdzielnię na zewnątrz, a mianowicie przy różnego rodzaju czynnościach prawnych i faktycznych przez nią dokonywanych.

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 11.00 - 16.00.
Zapisy prowadzi sekretariat Spółdzielni.