KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MONITORINGU WIZYJNYM

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w związku z zarejestrowaniem i utrwaleniem Pani / Pana danych osobowych w zakresie wizerunku osoby fizycznej w systemie monitoringu wizyjnego, niniejszym informujemy:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych utrwalonych w systemie monitoringu wizyjnego na terenie Spółdzielni jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orlik-Jantar”: ul. Salamandry 3, 03-982 Warszawa,
tel. 22 671-07-17, kontakt do inspektora ochrony danych w Spółdzielni: rodo@orlik-jantar.com.pl.

Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren Spółdzielni (oznaczony tablicami graficznymi), w tym: wejście do siedziby Spółdzielni, obszar zewnętrzny budynków, tj. otoczenie budynku: parkingi, ciągi pieszych, place zabaw, główne wejścia do budynków. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

2.    Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie przetwarzane będą wyłącznie w celach:

•   zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz danych znajdujących się na terenie monitorowanym;

•   zapewnienia kontroli dostępu do budynku i znajdujących się w nim lokali wyłącznie przez osoby upoważnione;

•   przeciwdziałania zdarzeniom skutkującym powstaniem niebezpieczeństwa dla osób i mienia oraz danych znajdujących się na terenie ww. budynku, w tym także skutkującym powstaniem szkody lub zwiększeniem rozmiarów zaistniałej szkody;

•   ewentualnego ustalenia osoby-sprawcy szkody lub czynu zabronionego i wyjaśnienia istotnych okoliczności związanych ze zdarzeniem zarejestrowanym i utrwalonym w systemie monitoringu wizyjnego;

•   dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym także po to, by móc prowadzić windykację należności, postępowania sądowe i mediacyjne;

•   wsparcia organów ochrony prawnej w prowadzonych przez nie postępowaniach dotyczących zdarzeń lub sytuacji zarejestrowanych i utrwalonych z użyciem systemu monitoringu wizyjnego;

•   przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz po to, by zapewnić rozliczalność (tj. wykazać, że Spółdzielnia spełnia obowiązki wynikające z przepisów prawa).

3.    Dane osobowe w zakresie wizerunku osoby fizycznej pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana – na skutek ich zarejestrowania i utrwalenia w związku z Pani / Pana osobistą obecnością na wyżej opisanym terenie objętym monitoringiem.

4.    Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. z  uwagi na niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych – ta przesłanka dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest potrzeba realizacji celów przetwarzania danych w zakresie wizerunku osoby fizycznej, opisanych w pkt. 2 powyżej.

5.    Pani / Pana dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby, mogą być udostępniane:

1)  kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi doradztwa prawnego;

2)  innym podmiotom, jeżeli zdarzenie utrwalone z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego dotyczy tych podmiotów, w tym w szczególności ich mienia lub personelu;

3)  bezpośrednim doradcom osób, których dane zarejestrowane i utrwalone w systemie monitoringu wizyjnego dotyczą;

4)  firmie informatycznej serwisującej system informatyczny Spółdzielni;

5)  firmie – operatorowi systemu monitoringu wizyjnego;

6)  firmie świadczącej usługi utrzymania technicznego systemu monitoringu wizyjnego;

7)  organom ochrony prawnej (np. Policja, prokuratura), sądom, organom egzekucyjnym;

8)  innym, niewymienionym powyżej podmiotom, na zasadach określonych w przepisach prawa.

Powyższy katalog i wyliczenie ma charakter przykładowy i w konkretnej sytuacji Pani / Pana dane będą przekazywane wyłącznie wybranym odbiorcom oraz zgodnie z uzasadnioną potrzebą.

6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody; przy czym możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której Pani/Pan korzysta w kontaktach ze Spółdzielnią, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG; zgoda w tym zakresie nie będzie także wymagana, jeżeli przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wynikać będzie z obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych.

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółdzielnię w zależności od nieruchomości przez okres nie dłuższy niż 14 dni od zarejestrowania i utrwalenia, po którym to czasie będą automatycznie usunięte (nadpisywane przez nowe dane), a w przypadku prowadzenia postępowania, w związku z którym przetwarzane są dane wizerunkowe – do czasu jego zakończenia lub po wydaniu zezwolenia bądź nakazu usunięcia przez upoważniony organ władzy publicznej lub po stwierdzeniu bezprzedmiotowości bądź nieprzydatności dalszego przetwarzania danych ze względu na cel, któremu miało służyć ich przetwarzanie przez Spółdzielnię. Ze względu na to, że podstawą przetwarzania danych w zakresie wizerunku osoby fizycznej jest uzasadniony interes administratora danych, ich przetwarzanie będzie następowało do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).

8.    W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

•   prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

•   prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

•   prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),

•   prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

•   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

•   prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,

•   w przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie utrwalonego wizerunku narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Zgoda na rejestrowanie i utrwalanie wizerunku w systemie naszego monitoringu nie jest wymaga w sytuacji, gdy zamierza Pani / Pan wejść na teren objęty monitoringiem lub obecność Pani / Pana na tym terenie jest konieczna i wynika z innych okoliczności. W związku z obecnością na terenie objętym monitoringiem wizyjnym Pani / Pana wizerunek będzie zawsze rejestrowany i utrwalany w systemie tego monitoringu, bez względu na Pani / Pana ewentualny sprzeciw. Odmowa rejestracji i utrwalenia przez Spółdzielnię Pani / Pana wizerunku możliwa jest wyłącznie w drodze rezygnacji z wejścia na wyżej opisany teren. Podanie danych „wizerunkowych” ma zatem charakter obowiązkowy i następuje z chwilą wejścia na teren objęty monitoringiem; konsekwencją niepodania tych danych – poprzez rezygnację z wejścia na ten teren – jest brak możliwości zrealizowania celu Pani / Pana wizyty.

10.  Spółdzielnia nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Pani / Pana danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.