Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia Członków

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym stanem epidemii i zapisami art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" informuje o przesunięciu terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, które zaplanowane było na 16 i 17 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy zwołanie Walnego Zgromadzenia nastąpi w 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego. Zarząd poinformuje członków Spółdzielni o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Orlik-Jantar"