Informacja o WZC 2021

INFORMACJA Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar”
o odbytym pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
(WZC) z dnia 20.05.2021 r.

Jak Państwu wiadomo 20 maja 2021 r. Członkowie naszej Spółdzielni pisemnie głosowali uchwały Walnego Zgromadzenia Członków związane m.in. z budżetem Spółdzielni.

Niestety z powodu nieuczciwego postępowania paru osób, które wywiesiły na klatkach schodowych nieprawdziwe informacje, przedstawiając kierownictwo Spółdzielni w fałszywym świetle, swoim postępowaniem osoby te świadomie wprowadziły Członków Spółdzielni w błąd sugerując, że Zarząd Spółdzielni chce zaciągnąć kredyt w wys. 40.000.000 złotych, który Państwo, jako Członkowie Spółdzielni, będziecie spłacać.

Takim postępowaniem tych parę osób zasiało u Członków Spółdzielni niepokój, a nawet strach, że mogą stracić dorobek swojego życia.

Osoby, które świadomie wprowadziły mieszkańców Spółdzielni w błąd OSIĄGNĘŁY SWÓJ CEL, gdyż ważne uchwały nie zostały przegłosowane, a więc nie weszły w życie. W pewnym sensie można powiedzieć, że wyrządzono Państwu szkodę.

Nie wejdą bowiem w życie nawet te uchwały, które mówiły o nadwyżce budżetowej, która miała być przeznaczona na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi (gzm), a więc m.in. na eksploatację i fundusz remontowy. Niezrozumiałe, podstępne, ale przede wszystkim cyniczne postępowanie grupki osób, której wbrew pozorom wcale nie leży na sercu dobro Spółdzielni i jej Członków, doprowadziło także do nieuchwalenia Uchwały nr 7/2021 dot. najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać corocznie z tytułu prowadzonej działalności. Chodzi właśnie o kwotę 40.000.000 zł, która to kwota dotyczy wszelkich planowanych zobowiązań związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Przypominamy jednak, że tego typu uchwała podejmowana była przez WZC corocznie i np. w 2018 roku obowiązywała w kwocie 41 000 000 zł, również w 2019 roku obowiązywała w kwocie 41 000 000 zł.

Twierdzenie, że Zarząd Spółdzielni chce zaciągnąć kredyt w wys. 40.000.000 zł, który Członkowie Spółdzielni będą spłacać, jest nie tylko irracjonalne i nieprawdziwe, ale przede wszystkim pokazuje, że osoby, które tak głosiły, wprowadzając świadomie Państwa w błąd, nie posiadają żadnej wiedzy, choćby minimalnej, na temat przepisów prawnych dot. właśnie tego zagadnienia.

Niemniej dla uspokojenia Państwa ewentualnego niepokoju wystarczy wskazać, że zgodnie z art. 19 § 2 i 3 ustawy z 16.09.1982 Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648) „Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.” (§ 2).

Jednocześnie z § 3 wprost wynika, że „Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania”.

Pisemne głosowanie uchwał WZC w okresie pandemii wiele nas nauczyło. Mimo braku obowiązku prawnego, Zarząd Spółdzielni mimo wszystko rozważy, aby Członkowie Spółdzielni otrzymali stosowne informacje na temat każdej planowanej uchwały na najbliższym WZC.

Jest to duże doświadczenie i nauczka na przyszłość i obiecujemy, że jeżeli epidemia nie zostanie w 2022 r. odwołana, członkowie Spółdzielni otrzymają stosowne informacje na temat każdej planowanej uchwały w 2022 r.

Mimo, iż Uchwała nr 7/2021 dot. najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać corocznie z tytułu prowadzonej działalności nie została podjęta i tym samym nie weszła w życie, Zarząd Spółdzielni poczuwa się w obowiązku wyjaśnić, że 40.000.000 zł, o której mowa w wym. uchwale, jest kwotą wszelkich planowanych zobowiązań związanych z gzm. Art. 38 § 1 pkt. 7 Prawa spółdzielczego stanowi, że: „Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy: oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć”. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w swoim wyroku z 30.06.1993 r. sygn. I ACr 158/93), dokonał wykładni cytowanego artykułu. Z treści tego wyroku wynika, że najwyższa suma zobowiązań, dotyczy wszelkich zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, do której została powołana, a nie tylko dot. kredytów lub pożyczek. Tak więc na sumę tę składają się zobowiązania, które Spółdzielnia opłaca w trakcie roku obrachunkowego wobec np. dostawców mediów, wykonawców usług, pracowników, organów podatkowych itp.

  Przewidywane na 2021 rok zobowiązania Spółdzielni wynoszą na:
 • zakup energii cieplnej do ogrzewania mieszkań około 11 mln zł,
 • energii elektrycznej około 1 mln zł,
 • wody ok. 5 mln zł,
 • gazu ok. 600 tys. zł,
 • wywozu odpadów ok. 3,5 mln zł,
 • podatków i opłat publicznoprawnych około 1,5 ml zł,
 • zawartych umów o pracę z pracownikami, zleceniobiorcami i kosztów zarządzania ok. 3 mln zł,
 • remontów około 8 mln zł,
 • pozostałych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości około 6,4 mln zł.

Jak widać potrzeby Spółdzielni, na jej bieżącą działalność szacowane są na 40 000 000 zł.

Dodatkowo pragniemy wyjaśnić, iż niepodjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania zgodnie z art. 53 Ustawy o rachunkowości wstrzymuje podział nadwyżki finansowej. W związku z tym, iż zarówno uchwały dotyczące sprawozdań jaki i nadwyżki finansowej nie zostały zatwierdzone przez głosujących, nadwyżka finansowa nie może zostać przeznaczona na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i pozostaje zawieszona (zamrożona) do zatwierdzenia przez następne Walne Zgromadzenie Członków. Oznacza to, że łącznie w latach 2019 i 2020 wypracowane środki w wys. 12 585 191,28 zł (5 396 802,83 zł w 2019 r. i 7 188 388,45 zł w 2020 r.) nie mogą być przeznaczone na zasilenie eksploatacji i funduszu remontowego wchodzących w skład gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości w roku bieżącym, tak jak było to dokonywane dotychczas.

Informacje o środkach z podziału nadwyżki finansowej dla nieruchomości w latach poprzednich otrzymywali Przedstawiciele Rad Nieruchomości w kwartalnych sprawozdaniach finansowych, podpisując ich odbiór, a wcześniej Przedstawiciele danych nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar”

Zobacz również: Walne Zgromadzenie oraz WZC 2021