Walne Zgromadzenie Członków

  Działając na podstawie art. 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zw. z art. 8 (3) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – wobec sygnalizowanej przez samych Członków potrzeby zapewnienia jak największej liczbie Członków możliwości udziału przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie - uprzejmie informujemy, że głosowanie w ramach Walnego Zgromadzenia w trybie głosowania na piśmie odbędzie się w dniach od 27.11.2023 r. do 16.02.2024 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" w następujących godzinach:
 • poniedziałki 9.30 – 17.30
 • wtorki 8.30 – 15.30
 • środy 8.30 – 15.30
 • czwartki 8.30 – 15.30
 • piątki 8.30 – 13.30
 • oraz dodatkowo w soboty 02.12.2023 r., 09.12.2023 r. i 27.01.2024 r. w godzinach: 10.00-15.00.

  Głosowaniem objęte będą następujące uchwały Walnego Zgromadzenia:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018–2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za lata 2021–2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2022.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2022.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej kadencji 2024–2027.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" w zakresie jego par.18 pkt.6, 17, 18, 19 oraz par.35 ust.2 pkt.3, 12, 13, 14.

Formularze i druki

Członkowie mają prawo zapoznać się z całością dokumentacji przygotowanej przez Zarząd na Walne Zgromadzenie, w tym sprawozdań i projektów uchwał będących przedmiotem głosowania. Materiały udostępnione są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" przy ul. Salamandry 3 w Warszawie oraz na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem https://www.orlik-jantar.com.pl.

Karty zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej dostępne są w sekretariacie biura Zarządu oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Kandydatów do Rady Nadzorczej należy zgłaszać, zgodnie z zapisami statutu, w siedzibie Spółdzielni w godzinach jej pracy i w terminie do 15 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar". Kandydatom do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" przysługuje prawo zaprezentowania członkom swojej kandydatury poprzez przygotowanie informacji nt. swojej kandydatury, która zostanie wyłożona w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar", a także w miejscu i godzinach, w których odbywać się będzie głosowanie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Rejestracja uprawnionych do głosowania nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości, podpisaniu listy i wydaniu kart do głosowania. Członek Spółdzielni może głosować (oddać głos na piśmie) osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Głosowanie odbędzie się za pomocą karty do głosowania, na której wymienione będą uchwały oraz pole do postawienia znaku „x” (głosuję za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu) przy każdej uchwale. Głosowanie w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez skreślenie przez głosującego na karcie wyborczej nazwisk kandydatów, na których nie głosuje.

W celu uniknięcia pomyłek przy wydawaniu kart do głosowania członkom Spółdzielni, prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Zachęcamy Państwa do udziału w głosowaniu.

Aktualizacja: 27.11.2023 r.