Informacja dla mieszkańców

Szanowni Członkowie,

W ostatnim czasie pojawiło się wiele informacji i dezinformacji na temat Walnego Zgromadzenia naszej spółdzielni, stąd jako Zarząd Spółdzielni jesteśmy zobowiązani przedstawić Państwu stan faktyczny na obecną chwilę oraz kolejne kroki jakie zostaną podjęte w tej sprawie.

Na początek fakty: Walne Zgromadzenie SM Orlik-Jantar zaplanowane zostało w 4 częściach z czego pierwsza miała się odbyć 20.06.2023 r. Niestety w tym dniu liczba członków spółdzielni chętnych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przekroczyła techniczne możliwości sali, która została wynajęta na tę okoliczność. Frekwencja Członków naszej spółdzielni była bezpośrednią przyczyną konieczności odwołania Walnego Zgromadzenia w sali Klubu IKAR. W tym miejscu należy nadmienić, iż w poprzednich latach uczestnictwo Członków oscylowało w okolicach 85-95 osób uprawnionych do głosowania (na jednej części Walnego Zgromadzenia), co w pełni uzasadnia decyzję Zarządu o miejscu i liczbie części Walnego Zgromadzenia. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd zwrócił się do Krajowej Rady Spółdzielczej o opinię w sprawie. Krajowa Rada Spółdzielcza po zapoznaniu się ze sprawą przekazała w piśmie, iż: „Działanie Spółdzielni należy uznać za dopuszczalne i prawidłowe” znajdujące odzwierciedlenie w przepisach prawa. Wobec faktu, iż członkowie chcą tak licznie uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd SM Orlik-Jantar podjął intensywne wysiłki w celu znalezienia sali umożliwiającej odbycie Walnego Zgromadzenia na terenie Gocławia. Złożone zostały zapytania dotyczące wynajęcia sali do: Terminalu Kultury Gocław, ATM Group, WE Group Sp. z o. o., PGE Narodowy, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe przy ul. Bobrowieckiej 9, Uczelni Leona Koźmińskiego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego przy ul. Skalnicowej, NOVOTEL, COS TORWAR. Niestety jedyną salą, która spełniała wymóg terminów i zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu wszystkim Członkom SM Orlik-Jantar, była sala przy ulicy Bobrowieckiej 9 na dolnym Mokotowie, z zapewnieniem transportu w obie strony, o czym Członkowie zostali poinformowani poprzez ogłoszenia umieszczone na drzwiach klatek schodowych.

Wobec powyższego dokonano rezerwacji ww. sali, rozwieszone zostały ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, które zostało podzielone na 8 części i zaplanowane w dniach 26–29.09.2023 r. oraz 10–13.10.2023 r. Po wywieszeniu zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia część z naszych mieszkańców rozpoczęła kampanię informacyjną, przeciwko organizacji Walnego Zgromadzenia na Mokotowie twierdząc, że powinno odbyć się ono wyłącznie na terenie Gocławia, nawet kosztem rozbicia na większą liczbę części walnego. W dniu 22.09.2023 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar” wystąpił z pismem do Spółdzielni Mieszkaniowej Gocław-Lotnisko o możliwość wynajęcia sali na 30 części Walnego Zgromadzenia w okresie 02.11.2023 r. do 30.12.2023 r. W dniu 28.09.2023 r. otrzymaliśmy odmowną odpowiedź z wyjaśnieniem, iż we wnioskowanym terminie w Klubie Ikar prowadzona będzie działalność społeczna, oświatowo-kulturalna oraz wiążące wcześniejsze zobowiązania umowne.

Kolejna weryfikacja możliwości lokalowych oraz opinia prawna kancelarii w przedmiocie możliwości przeprowadzenia głosowania na piśmie w ramach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, utwierdziła Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej o konieczności podjęcia decyzji o zorganizowaniu Walnego Zgromadzenia Członków w najbezpieczniejszej i jedynej możliwej formule – głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie w siedzibie Spółdzielni w okresie od 27.11.2023 r. do 16.02.2024 r., co umożliwi zagłosowanie w dogodnym terminie wszystkim Członkom Spółdzielni.

Ufamy, że zapoznanie się z powyższymi wyjaśnieniami pozwoli Państwu na udział w Walnym Zgromadzeniu i głosowanie nad uchwałami niezbędnymi do funkcjonowania Naszej Spółdzielni oraz zaplanowanie właściwej gospodarki finansowej.

Tak jak w przypadku zwołania poprzednich terminów Walnego Zgromadzenia, wszelkie dokumenty dot. przedmiotu głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, na bardzo ważną kwestię, jaką jest podjęcie uchwały o nadwyżce bilansowej. Jej podjęcie pozwoli przeznaczyć środki finansowe na dofinansowanie poszczególnych nieruchomości w zakresie wymiany wind i remontów w przypadku, gdy nieruchomości nie posiadają wind oraz eksploatacji (na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi). Zgodnie z ustawą o rachunkowości uchwała ta musi być podjęta razem z przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdań. Paragraf 53 ust. 4 Ustawy o rachunkowości, mówi: „Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.” Co oznacza, że aby można było przeznaczyć środki z nadwyżki finansowej na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, musi być podjęta uchwała jej dotycząca oraz przyjęte sprawozdania, w innym przypadku środki pozostaną w zawieszeniu i nie będzie ich można wykorzystać na remonty, wymianę wind i eksploatację.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami pragniemy również Państwa zapewnić, że Spółdzielnia nie inwestuje swoich środków w nowe inwestycje i nie planuje ich inwestować, ani zaciągać kredytów.

Kwestię tą wyjaśnialiśmy podczas zorganizowanych wiosną zebrań Członków Naszej Spółdzielni w celu wyboru przedstawicieli do poszczególnych rad nieruchomości, którzy co kwartał otrzymują wyniki finansowe oraz wykaz przeprowadzonych prac remontowych danej nieruchomości.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami potwierdzającymi prawidłowość funkcjonowania i dobrej kondycji Spółdzielni na stronie internetowej i w biurze Spółdzielni oraz udziału w głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia.

Załącznik:
- pismo Zarządu z dnia 03.11.2023r.